Školné

Stanovení výše školného pro uchazeče prvního kola přijímacího řízení

Gymnázium poskytuje vzdělání bezúplatně po celou dobu studia (4 školní roky) za dodržení všech níže uvedených podmínek:

a) na každém pololetním i výročním vysvědčení bude žák v průběhu celého studia hodnocen a bude prospívat ze všech předmětů učebního plánu daného ročníku, nebyl-li z výuky vybraného předmětu uvolněn vedením školy,

b) žák bude dodržovat povinnosti vyplývající ze školního řádu včetně jeho příloh a v průběhu studia mu nebude v souladu se školním řádem uloženo žádné kázeňské opatření (např. třídní důtka, ředitelská důtka, snížený stupeň z chování),

c) na každém pololetním i výročním vysvědčení bude žák v průběhu celého studia hodnocen ze všech předmětů známkou výborný, chvalitebný nebo dobrý.

Každý student, který je přijat v prvním kole, tak zahajuje studium bezplatně!

Stanovení výše školného pro uchazeče druhého kola přijímacího řízení

V případě druhého kola přijímacího řízení je školné stanoveno ve výši 16 000,- Kč za jeden školní rok.