Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2024 - III. KOLO PŘIJMACÍHO ŘÍZENÍ

Obor: 79-41-K/41 Gymnázium (s povolením výuky vybraných předmětů v cizích jazycích), pro žáky z devátých tříd ZŠ. 

Předpokládaný počet přijímaných žáků pro daný obor ve III. kole: 8

V sekci PROČ STUDOVAT U NÁS se seznámíte 15 důvody, proč by naše škola mohla být právě pro Vás zajímavá. 

Přijímací zkoušky 2024 - III. kolo přijímacího řízení

Uchazeči o studium již neabsolvují jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky, výsledky této zkoušky z prvního kola přijímacího řízení se však povinně zohledňují v rámci kritérií pro druhé kolo přijímacího řízení. Podmínkou pro přijetí ke studiu je vykonání školní ústní přijímací zkoušky z anglického jazyka, která probíhá on-line. Každému uchazeči bude stanoven individuální termín ústní zkoušky. Škola nestanovuje předem žádné minimum získaných bodů v případě školní přijímací zkoušky z anglického jazyka. 

Ústní zkouška z anglického jazyka je založena na volném dialogu mezi uchazečem a zkoušejícím s cílem zmapovat jeho motivaci pro studium na jazykovém gymnáziu. Nedílnou součístí ústní zkoušky je popis obrázku, na jehož základě se mapuje znalost slovní zásoby a schopnost improvizace. 

Nad rámec přijímacích zkoušek doporučujeme každému uchazeči absolvovat vstupní jazykovou diagnostiku, která není zaměřena na mapování znalostí, ale soustředí svou pozornost na vrozené dispozice k výuce cizích jazyků, schopnost improvizace a mapování bohatosti slovní zásoby. Jazykovou diagnostiku může uchazeč vykonat v rámci dne otevřených dveří.

KRITÉRIA PRO TŘETÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ   

Školné: 16 000,- Kč/1 školní rok