Popis projektu

Cíl projektu

Současné trendy ve vzdělávání v rámci EU kladou důraz na moderní přístupy k výuce cizích jazyků. Hlavním cílem projektu je zvýšení jazykových dovedností žáků prostřednictvím zkvalitnění výuky zavedením metody CLIL (Content and Language Integrated Learning), tedy zavedením vybraných předmětů, které budou vyučovány v anglickém, francouzském a španělském jazyce a vytvořením sdílené databanky učebních materiálů pro výuku (odtud název projektu).

Cílem je integrovat výuku cizího jazyka a všeobecně vzdělávacího předmětu v rámci jedné vyučovací hodiny. Pro ilustraci uvádíme příklad hodiny biologie, kdy vyučující vede veškerý výklad v cizím jazyce. Důraz je při tom kladen na oba cíle ve stejné míře, tedy na dokonalé zvládnutí obsahu studia (všeobecně vzdělávací předmět) i jeho cesty, kterou představuje cizí jazyk. Cizí jazyk je cíl, ale ve stejném okamžiku zároveň prostředek k dosažení jiného cíle např. získání znalostí v nejazykovém předmětu. Aby mohl být cíl výuky v cizím jazyce naplněn, je nezbytné vytvořit databanku vzdělávacích materiálů, které bude dostupné všem školám a žákům. Základní barierou pro implementaci této metody je totiž akutní nedostatek výukových materiálů, které musejí učitelé pracně vytvářet.

Dalšími cíli jsou:
  • zajistit kvalitu ve vzdělávání prostřednictvím podpory klíčových kompetencí a zohlednění individuálního nadání každého jednotlivce tak, aby se zvýšila uplatnitelnost absolventů školy na trhu práce a zároveň bylo dosaženo pozitivního přístupu k dalšímu vzdělávání
  • zvýšit využívání informačních technologií a tak jejich uplatnitelnost na trhu práce vytvořením produktů vzdělávacích programů obsahujících minimálně 40 hod. práce s informačními technologiemi zařazenými ve výuce a dále prostřednictvím multimediální jazykové učebny
  • motivovat žáky, aby se sami chtěli vzdělávat. Projekt chce měnit obsah a metody vyučování a také klima školy, které musí vést k aktivitě, tvořivosti a odpovědnosti
  • přispět k osobnímu rozvoji jednotlivce

Popis přidané hodnoty projektu

Jako inovativní produkt je považována především metoda CLIL, která bude celý projekt protínat, vytvoří se výukové materiály využívající hlavní teze této metody.

V současné době je Gymnázium J. Šabršuly jedinou střední školou ve spádové oblasti bývalého okresu Karviná, která získala povolení na výuku čtyř předmětů v anglickém jazyce (BI, D, FY a ZSV) a jednoho předmětu ve francouzském jazyce (IVT).Tuto skutečnost žadatel považuje za velkou devízu ve vztahu k dalším potenciálním žadatelům.

Výzva metody CLIL spočívá v neuvědomělém učení cizímu jazyku. Žák si de facto uvědomí komunikační funkci cizího jazyka až v případě jeho reálné potřeby a bude jej využívat v každodenní komunikaci.

Klasická výuka hodin cizího jazyka tuto motivační složku postrádá, žák se zabývá gramatikou, frázemi, doplňuje cvičení lexikálního charakteru a samotná konverzace je pojímána marginálně. Laicky se dá říci, že CLIL jakoby napodoboval metodu přirozeného postupu, která je dobře patrná u dětí, které se učí svůj mateřský jazyk.
Za inovativní žadatel považuje samotný vznik databáze učebních materiálů. Velkým přínosem bude rovněž celý webový portál projektu, který kromě výukových materiálu (databáze) bude zaštiťovat také e-learningové studium a sekci s virtuálními hospitacemi.

Za inovativní lze také považovat přístup žadatele, neboť metodu CLIL nekonzervuje pouze pro žáky vlastní školy, ale vybrané předměty nepovinného charakteru (odpolední výuka) budou zpřístupněny zejména žákům z jiných škol stejně jako e-learningové kurzy.